CVERNOVKA 2.0 (súťažný návrh)


(Súťažný návrh, 10/2016. Úloha: Junior Architekt. Spolupráca: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS)

Celý článok na Trende

Základným východiskom návrhu Cvernovka 2.0 je názor, že nový areál by mal vychádzať z historického kontextu, charakteru bloku a genia loci miesta. Základnou ideou je vytvoriť novú Cvernovku ako skutočne odlišný a unikátny blok v rámci celej Bratislavy. A to vo všetkých aspektoch, od urbanistickej štruktúry až po detail verejných priestorov alebo fasád. Koncept urbanistického a architektonického riešenia novej Cvernovky je založený na troch základných témach. Identita, superblok a pestrosť.

Kostrou riešenia je zachovanie alebo reinterpretácia hlavných identifikačných fragmentov Cvernovky, ktoré vytvárajú predpoklad ďalšieho vrstvenia. Ako najdôležitejšie fragmenty boli vyhodnotené pradiareň a silocentrála, chladiarenské veže, farbiareň a výšková dominanta komína. Tie boli od nepamäti vryté do mentálneho obrazu Bratislavčanov v spojitosti s Cvernovkou, nielen vo forme pôvodného loga.

Tieto fragmenty rekonštruujeme alebo nanovo reinterpretujeme. Často poskytujú odpovede na základné otázky, ako napríklad, kde má byť situovaná výšková dominanta v území? Kde má byť vnútorný komorný uličný priestor? Kde má byť hlavný vstup?

V rámci širších vzťahov je Cvernovka jednoznačne definovaná ako horizontálny superblok. Ten dotvára ulice Svätoplukova, Páričkova a Košická, každú z nich sa snaží vylepšiť a urbanisticky podržať. Superblok sa nerozpadá po celej svojej dĺžke, jedine okolo najhodnotnejšej budovy kultúrnej pamiatky – Pradiarne vytvára nové vstupy do územia.

Jedným z hlavných charakteristických prvkov areálu Cvernovky je a bola pestrosť. Pestrosť funkcií, priestorov, objektov. Malých a veľkých, pravidelných a nepravidelných dvorov. Malých a veľkých, horizontálnych a vertikálnych objektov. Funkcií od výroby, cez ubytovanie, administratívu, stravovanie až po skleníky. To všetko sme sa snažili zachovať v novej podobe, v novej reinterpretácii podľa parametrov nového využitia, otvorenosti areálu, hierarchie verejných a poloverejných priestorov.

To všetko vytvára Cvernovku 2.0, skutočne unikátny pestrý postindustriálny blok.