Súťaž Nitra


 (Súťažný návrh, 02/2017. Spoluautori: Juraj Benko, Marián Gombarček, Richard Šranko)
Návrh urbanistického riešenia územia reflektuje na okolitú výstavbu prevažne rodinných domov a požadované limity územia, ako aj špecifickosť lokality. V dotyku s rušnou Hviezdoslavovou triedou zo severnej strany vytvárame z objektov bariéru, tak aby sme vytvorili intimitu a kľudové prostredie vo vnútornej polohe pozemku. Zároveň v parteroch umiestňujeme funkcie, ktoré budú slúžiť pre obyvateľov riešeného územia ako aj okolia – supermarket, kaviareň, materská škola a pod.
Vnútorná susediaca plocha riešeného pozemku je lemovaná z južnej strany pásom izolačnej zelene cintorína a zástavbou rodinných domov, ktorých život prebieha vo vnútri ich pozemkov. Na túto štruktúru nadväzujeme riešením bytových “radových” domov, ktoré ukazujú snahu o prepojenie kľudového susedského spolunažívania. Zároveň sa snažíme vytvoriť vyššiu kvalitu bývania v bytovom dome, kde poskytujú systém predzáhradiek, strešných terás, individuálnych vstupov, ako aj možnosť modifikácie vlastných priestorov. Ich ďalšie pokračovanie – vrstvenie vytvára intimitu a zároveň charakter kľudového prostredia. Bývanie v týchto bytových “radových” domoch sme logicky umiestnili k hrane izolačnej zelene, tak aby sme jej zapojením do zástavby vytvárali zhluky domov usporiadané do susedstiev. Vytvorením jednotlivých “dvorov” medzi bytovými domami vytvárame rôzne charaktery územia – vkladaním športových, komunitných, rekreačných a iných verejných priestorov mestského typu. Usporiadaním bytových domov v spojení s prírodou a jej vtiahnutím do vnútra riešeného územia medzi bytové domy sa nám podarilo vytvoriť verejné priestory, ktoré prebiehajú lineárne naprieč územím. Jednotlivé verejné priestory tak vytvárajú rôzne tematické možnosti pre umiestnenie občianskej vybavenosti. Tematické verejné priestory doplnené príslušnou občianskou vybavenosťou vytvárajú centrálnu chrbticu územia a zapájajú sa tak do života územia a jej okolia. Jednotlivé navrhované objekty vieme dopravne napojiť z obslužných ciest a centrálnych podzemných garáží, na ktorých sa nachádzajú jednotlivé verejné priestory.